Koszyk - Razem w koszyku:0,00 zł

Witaj w CoinStore!

Polityka prywatności

DBAMY O TWOJE DANE!

Wiemy, że Twoje dane osobowe są dla Ciebie bardzo ważne, dlatego naszym priorytetem jest przetwarzanie ich ściśle z postanowieniami ustawowymi.
Wszystkie informacje na temat tego jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy znajdziesz w zaktualizowanej Polityce Prywatności

 

Polityka prywatności

2018-05-25

 

Spis treści

1. Informacje ogólne                                                                    2

2. Przetwarzanie danych osobowych                                        2

2.1 Konta Klientów i zarządzanie zamówieniami                    2

2.2 Roszczenia i problemy z usługami                                       3

2.3 Kampanie i losowania nagród                                              3

2.4 Aplikacje do pracy                                                                  3

2.5 Komunikacja i wysyłki                                                            4

2.6 Obowiązki prawne                                                                  4

3. Udostępnianie danych osobowych                                       4

4. Twoje uprawnienia                                                                   5

5. Zmiany w polityce prywatności                                              5

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Coinstore.pl (zwany dalej "coinstore.pl", "my", "nas" lub "nasz") podchodzi do prywatności wszystkich osób z najwyższą powagą, zapewniając naszym Klientom i odwiedzającym strony www bezpieczne korzystanie z naszych platform internetowych. Niniejsza polityka prywatności zawiera listęwszystkich informacji dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika, a także podkreślenia Twoich osobistych praw i sposobów korzystania z tych praw. Polityka jest ustalana zgodnie z nowym rozporządzeniem UE / EEA w sprawie danych (rozporządzenie w sprawie ogólnej ochrony danych) i skierowana do naszych Klientów, zarówno obecnych, jak i przyszłych, kandydatów do pracy a także odwiedzających każdą z naszych platform. W przypadku pytańdotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem GDPR@coinstore.pl

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa wszystkie dane osobowe gromadzone sąprzez nas w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i prawidłowy w taki sposób abyśczułsiębezpiecznie, odwiedzając nasze platformy i kupując nasze towary. Coinstore.pl jako administrator danych jest odpowiedzialny w odniesieniu do obowiązujących przepisów i regulacji w celu zapewnienia tej obsługi poprzez zabezpieczenie przetwarzanych danych.

Dane osobowe obejmująwszystkie rodzaje informacji, które można zidentyfikować, osobno lub w połączeniu, z konkretnym człowiekiem. Na przykład mogąto byćdane osobowe, takie jak imięi nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail lub adres zamieszkania. Bez względu na to, jakie dane zbieramy i przetwarzamy, upewniamy się, że dane sąbezpiecznie przetwarzane, ustrukturyzowane i przechowywane w dowolnej z naszych baz danych. Możemy przesyłaćdane między kilkoma różnymi bazami danych, chociażnadal sąone przetwarzane w ten sam odpowiedzialny, bezpieczny i poprawny sposób, niezależnie od lokalizacji.

 

2.1. KONTA KLIENTÓW I ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

Coinstore.pl jest zobowiązany do obsługi i przechowywania różnorodnych danych osobowych podczas procesu sprzedaży towarów, w celu sfinalizowania zamówieńi wysyłek a także w celu zapewnienia gwarancji na sprzedane towary. Jeśli nie uzyskamy zgody od naszego Klienta na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, nie będziemy w stanie wypełnićnaszych zobowiązańi sfinalizowaćzamówienia. Dlatego nasi Klienci muszązaakceptować nasze warunki w celu dokonania zakupu. Zakup zostanie odrzucony, jeśli nie otrzymamy zgody na przetwarzanie potrzebnych danych osobowych.

W celu przekazania informacji dotyczących złożonego nam zamówienia, musimy przechowywaćpewne dane kontaktowe. Rodzaj udostępnianych informacji o zamówieniu może miećformęcytatów, odpowiedzi na zamówienia, porad dotyczących dostawy i całej dokumentacji związanej z fakturowaniem. Rodzaj danych osobowych, które mogąbyćprzechowywane dla zamówienia jest następujący:

•               Imię i nazwisko

•               Adres rozliczeniowy

•               Adres dostawy

•               Numer telefonu

•               Adres e-mail

•               Adres IP

Zamówienie jest aktywne w naszych bazach danych, dopóki wszystkie produkty nie zostanąwysłane z naszego magazynu a następnie zostanązarchiwizowane. Archiwizujemy zamówienia aby zagwarantować, że dostawa zakończyła sięsukcesem i została sfinalizowana a także aby obsłużyćewentualne zwroty, reklamacje lub roszczenia gwarancyjne.

 

2.2. ROSZCZENIA I PROBLEMY Z USŁUGAMI

W przypadku skarg, roszczeń i problemów z usługami, musimy zbierać, przechowywaći przetwarzaćniektóre dane osobowe w celu realizacji naszych usług. Jeśli nie otrzymamy zgody na przechowywanie tych danych osobowych, zostanąone usunięte z naszych baz danych po rozwiązaniu danego problemu, kwestii. Jednakże, jeśli wyrażona zostanie zgoda, będziemy przechowywaćdane osobowe do odwołania lub do momentu wygaśnięcia gwarancji na wydany produkt. Rodzaj danych osobowych, które mogąbyćprzechowywane w przypadku reklamacji, roszczeńi problemów z usługami, sąnastępujące:

•               NIP

•               Imię i nazwisko

•               Adres rozliczeniowy

•               Adres dostawy

•               Numer telefonu

•               Adres e-mail

•               Adres IP

 

2.3. KAMPANIE I LOSOWANIA NAGRÓD

 

Coinstore.pl  prowadzi różne kampanie reklamowe i losowania nagród dla naszych Klientów, odbiorców naszych Klientów i / lub innych konsumentów. Aby wziąćudziałw kampanii lub losowaniu nagród musimy zbieraći przechowywaćokreślone dane osobowe dopóki oferta nie zostanie w całości sfinalizowana w naszym imieniu. Części danych osobowych zostanąusunięte z naszych baz danych, poza informacjami zawartymi w naszych transakcjach handlowych. Przeczytaj więcej na temat naszych zobowiązańprawnych w rozdziale 2.6. Z uwagi na powyższe abyśmógłwziąćudziałi skorzystać z oferty potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym czasie, Rodzaj danych osobowych, które mogąbyćprzechowywane w kampaniach i losowaniach nagród, jest następujący:

•               NIP

•               Imię i nazwisko

•               Adres rozliczeniowy

•               Adres dostawy

•               Numer telefonu

•               Adres e-mail

•               Dane konta bankowego

 

2.4. APLIKACJE DO PRACY

Kiedy otrzymujemy zgłoszenia aplikacyjne do pracy, przechowujemy je w okresie, w którym prowadzimy rekrutację. Jeśli aplikacja zostanie odrzucona, usuniemy otrzymane informacje i nie przechowujemy żadnych danych w żadnej z naszych baz danych, ani fizycznie, ani cyfrowo, chyba że wnioskodawca wyrazi zgodęna przechowywanie informacji w razie potrzeb w przyszłości. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony a wnioskodawca rozpocznie u nas pracę przeniesiemy dane osobowe do naszych baz danych, gdzie przechowywane sąpoza podstawąprawną, o ile trwa okres zatrudnienia. Po rozwiązaniu umowy o pracę i lub jakiejkolwiek formy współpracy usuwamy wszystkie informacje, które sąnam niezbędne i zapisujemy tylko dane związane z obowiązkami prawnymi. Rodzaj danych osobowych, które mogąbyćprzechowywane dla aplikacji roboczych jest następujący:

•               NIP

•               Imię i nazwisko

•               Adres zamieszkania

•               Numer telefonu

•               Adres e-mail

 

2.5. KOMUNIKACJA I WYSYŁKI

Coinstore.pl  rejestruje inne dane poza danymi kontaktowymi, służącymi do przekazywania ogólnych informacji, reklam, kampanii itp. W tym rejestrze przechowujemy dane osobowe osób fizycznych, zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli firm. Poza tym przechowujemy równieżinformacje dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy nami a osobami fizycznymi. Jeżeli wyrażono zgodęna przechowywanie danych osobowych i przekazywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, robimy to do odwołania. Rodzaj danych osobowych, które mogąbyćprzechowywane w naszym rejestrze jest następujący:

•               Imię i nazwisko

•               Adres dostawy

•               Numer telefonu

•               Adres e-mail

 

2.6. OBOWIĄZKI PRAWNE

Coinstore.pl  jest prawnie zobowiązany, podobnie jak wszystkie inne firmy, do przechowywania danych transakcji biznesowych między naszymi Klientami a nami w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje prawne. Jeśli nie otrzymamy niezbędnych danych nie będziemy mogli wywiązaćsięz naszych zobowiązańprawnych a zatem nie będziemy przeprowadzaćżadnych transakcji handlowych między naszymi Klientami a nami. Dane osobowe, które mogąbyćprzechowywane w naszych transakcjach handlowych, sąnastępujące:

•               NIP

•               Imię i nazwisko

•               Adres rozliczeniowy

•               Adres dostawy

•               Numer telefonu

•               Adres e-mail

 

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Coinstore.pl posiada relacja biznesowe z zewnętrznymi Partnerami, którzy kontrolują dostęp do naszych baz danych. Mamy umowy między nimi a nami. Partnerzy przestrzegajątych samych przepisów, które oni i my jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Coinstore.pl  kontroluje kto ma dostęp do danych osobowych u naszych Partnerów a zatem dane są przetwarzane w ten sam odpowiedzialny, bezpieczny i poprawny sposób. Dajemy naszym Partnerom dostęp do naszych baz danych z następujących powodów:

•               Wsparcie i rozwiązywanie problemów

•               Rozwój

•               Konserwacja urządzeń

•               Aktualizacje i wdrożenia

•               Integracja między bazami danych

•               Usługi tworzenia kopii zapasowych

•               Finalizowanie wysyłek

 

4. TWOJE UPRAWNIENIA

Możesz jako Klient lub Gośćkorzystający z naszych platform internetowych w każdej chwili skorzystać ze swoich praw osobistych i otrzymaćdane osobowe, które są przechowywane w naszych bazach danych. Na Twoje życzenie zgromadzimy wszystkie dane osobowe przechowywane dla Ciebie a Ty masz prawo zażądać usunięciaczęści lub wszystkich danych lub uzupełnićo dodatkowe informacje, których mogliśmy przeoczyć.

Żądając od nas swoich danych osobowych, masz równieżprawo do uzyskania informacji dotyczących powodów przechowywania informacji o Tobie, komu zostały udostępnione lub skąd pochodzą daneinformacje

Możesz w każdej chwili skontaktowaćsięz nami i skorzystaćz Twoich osobistych praw, wysyłając wiadomośće-mail do naszego inspektora ochrony danych na stronie GDPR@coinstore.pl

 

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Coinstore.pl  zastrzega sobie prawo do aktualizacji danych w zakresie naszej polityki prywatności w dowolnym momencie z dowolną częstotliwością. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www.coinstore.pl W przypadku większych zmian w polityce prywatności będziemy komunikować je za pośrednictwem poczty elektronicznej informując o dacie aktualizacji.